INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosťou Deceuninck, spol. s r.o., so sídlom Brno, Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00,
IČO: 49445553, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 12279

 
 
Spoločnosť Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v súvislosti s vykonávaním svojej podnikateľskej činnosti spracováva osobné údaje svojich zákazníkov vrátane zákazníkov potenciálnych.
 
                Cieľom tohto dokumentu je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, poskytnúť týmto zákazníkom prevádzkovateľa úplné informácie o spracovaní ich osobných údajov, najmä o tom, v akom rozsahu a na aký účel sa budú ich osobné údaje spracovávať, kto a akým spôsobom bude ich osobné údaje spracovávať a komu môžu byť ich osobné údaje sprístupnené, ako aj o práve prístupu k ich osobným údajom, práve na opravu ich osobných údajov, ako aj o ďalších právach podľa príslušných právnych predpisov.
 
Tento dokument je verejne prístupný na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese: http://www.deceuninck.cz/.
 
I.
Definície základných pojmov
 
 1. V tomto dokumente sa používajú slová a slovné spojenia (pojmy), ktorým je v súlade s príslušnými právnymi predpismi priradený tento význam:
 
Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, identifikačné čísla, e-mailová adresa a pod.;
Subjekt údajov znamená fyzickú osobu, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
Spracovanie osobných údajov
 
znamená akúkoľvek operáciu alebo sústavu operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako je napr. zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nazretie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, obmedzenie, výmaz, zničenie;
Prevádzkovateľ osobných údajov znamená všeobecne osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, spracováva osobné údaje a zodpovedá za toto spracovanie; prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, teda Deceuninck, spol. s r.o., so sídlom Brno, Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00, IČO: 49445553
Príjemca osobných údajov
 
znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté;
Sprostredkovateľ osobných údajov
 
fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa;
 
Súhlas subjektu údajov
 
akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov;
 
Citlivé osobné údaje
 
špeciálna kategória osobných údajov, ktorá zahŕňa údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom vyznaní, členstve v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a trestných deliktoch či právoplatnom odsúdení osôb, genetické a biometrické údaje; tieto údaje môžu subjekt údajov samy o sebe poškodiť v spoločnosti, v zamestnaní, v škole či zapríčiniť jeho diskrimináciu;
 
Zodpovedná osoba
 
znamená riaditeľ spoločnosti Radek Slabák e-mail: info@deceuninck.com, tel.: 420 547 427 777, ktorý je poverený prevádzkovateľom plniť práva a povinnosti špecifikované v čl. VII. tohto dokumentu voči zákazníkom a dodávateľom, je kontaktnou osobou pre zákazníkov a dodávateľov vo veci záležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov a vedie konania a zastupovanie prevádzkovateľ a s dozorným úradom;
Dozorný úrad
 
znamená Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz;
Kamerový systém
 
automaticky prevádzkovaný stály systém umožňujúci vytvárať a uchovávať obrazové záznamy zo sledovaného miesta, ktorým sú priestory sídla prevádzkovateľa nachádzajúce sa na adrese: Brno, Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00, s ukladaním na diskové úložisko; podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tohto kamerového systému a vytváraných kamerových záznamov sú obsiahnuté v špeciálnom dokumente, ktorý je dotknutým osobám predložený prevádzkovateľom na požiadanie;
 
Kamerový záznam obrazový záznam obstaraný na základe kamerového systému.
 
 
II.
Identifikácia prevádzkovateľa osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov získavaných v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti je spoločnosť Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00, spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Krajskom súde v Brne, v oddiele C, vložke 12279.
 2. Kontaktnými údajmi tohto prevádzkovateľa sú:
  • adresa: Brno, Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00
  • tel.: + 420 547 427 777
  • e-mail: info@deceuninck.com.
 
III.
Kategórie subjektov údajov a osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje týkajúce sa jeho zákazníkov vrátane zákazníkov potenciálnych, ktorí majú o tovar prevádzkovateľa záujem, alebo ktorí dali prevádzkovateľovi predbežný súhlas, aby ich mohol s ponukou jeho tovaru oslovovať (ďalej len ako „zákazníci“).
 1. Prevádzkovateľ spracováva taktiež osobné údaje niektorých dodávateľov tovaru či poskytovateľov služieb, ktoré potom používa pri svojej činnosti (ďalej len ako „dodávatelia“).
 2. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ u zákazníkov spracováva, patria:
 • základné identifikačné údaje (údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu zákazníka): akademický titul, meno, priezvisko, firma, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie;
 • kontaktné údaje (osobné údaje umožňujúce kontakt so zákazníkom): e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, číslo telefónu;
 • údaje o zakúpenom tovare: druh, špecifikácia, objem a cena odobraného tovaru;
 • údaje z komunikácie medzi zákazníkom a prevádzkovateľom (tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním tovaru medzi prevádzkovateľom a zákazníkom): písomná a elektronická komunikácia;
 • údaje o inej osobe (osobné údaje fyzických osôb, ako zástupcov právnických osôb, ktoré sú zákazníkmi prevádzkovateľa): meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje tejto fyzickej osoby;
 • popisné údaje: obrazový záznam z kamerového systému.
 
 1. Medzi kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva o dodávateľoch, patria:
 
 • základné identifikačné údaje (údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dodávateľa): akademický titul, meno, priezvisko, firma (živnostníka), adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie;
 • kontaktné údaje (osobné údaje umožňujúce kontakt s dodávateľom): e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, číslo telefónu;
 • údaje z komunikácie medzi dodávateľom a prevádzkovateľom (tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním tovaru medzi prevádzkovateľom a zákazníkom): písomná a elektronická komunikácia;
 • údaje o inej osobe (osobné údaje fyzických osôb, ako zástupcov právnických osôb, ktoré sú dodávateľmi prevádzkovateľa): meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje tejto fyzickej osoby;
 
IV.
Účely a právny dôvod na spracovanie osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov a dodávateľov na tieto účely:
 
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje s cieľom splniť zákonné povinnosti, ktoré sú naň kladené právnymi predpismi, a to najmä týmito: zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákon č. 499/2004 Zb., o archívnictve a spisovej službe a pod., teda najmä na účely účtovné a daňové, na účely archivácie
 • Prevádzkovateľ ďalej spracováva osobné údaje s cieľom splniť uzavretú zmluvu, čo zahŕňa najmä nasledujúce činnosti: vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy, podanie, prijatie a splnenie objednávky, umožnenie nákupu tovaru v systéme Deceuninck-Online, uskutočnenie obchodu, vystavenie faktúry, vybavenie prípadných uplatnených nárokov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, zaistenie doručenia tovaru zákazníkovi, poskytovanie rôznych foriem vernostných programov a pod.;
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje taktiež s cieľom plniť svoje oprávnené záujmy, pričom medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľa je nutné zaradiť tieto činnosti: uplatnenie právnych nárokov prevádzkovateľa voči zákazníkovi alebo dodávateľovi, poistenie pohľadávok voči zákazníkom v poisťovni, vytváranie kamerových záznamov kamerovým systémom využívaným prevádzkovateľom s cieľom chrániť majetok prevádzkovateľa, vnútorné administratívne procesy, využívanie priamych marketingových aktivít v podobe rozosielania obchodných oznámení zákazníkom s ponukou tovaru prevádzkovateľa, ako aj na účely ďalších marketingových akcií vo vzťahu k zákazníkom – pozvánky na veľtrhy, výstavy, eventy .
 
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov a dodávateľov, ako je zrejmé z predchádzajúceho odseku tohto článku, vždy z dôvodu naplnenia aspoň jedného z týchto právnych dôvodov: právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spočívajúci v nutnosti pre splnenie zmluvy, právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spočívajúci v nutnosti pre splnenie právnej povinnosti a právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúci v nutnosti splniť oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Z dôvodu naplnenia vždy aspoň jedného z uvedených právnych dôvodov pri jednotlivých činnostiach prevádzkovateľa, pri ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov, môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje o existujúcich zákazníkoch aj bez ich súhlasu.
 2. Spoločnosť spracováva osobné údaje o potenciálnych zákazníkoch na základe tohto právneho dôvodu: predchádzajúci súhlas zákazníka poskytnutý prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti s podaním informácií o spracovaní osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Týmto oprávneným záujmom je umožniť prevádzkovateľovi evidovať osobné údaje potenciálneho zákazníka v databáze a na marketingové aktivity určené pre tohto potenciálneho zákazníka, najmä v podobe rozosielania obchodných oznámení zákazníkom s ponukou tovaru prevádzkovateľa.
 
V.
Obdobie uloženia, zdroj a spôsob spracovania osobných údajov
 
 
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka alebo dodávateľa počas trvania záväzkového vzťahu so zákazníkom alebo dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vyrovnaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich so zmluvou uchováva prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka alebo dodávateľa po nevyhnutný čas, a to počas 10 rokov. Obdobie uchovania osobných údajov je stanovené najmä podľa všeobecných a špeciálnych premlčacích lehôt podľa zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka.
 2. V prípade udelenia predchádzajúceho súhlasu potenciálneho zákazníka zasielať obchodné oznámenia, teda súhlasu udeleného na marketingové účely či ponuku na uzavretie zmluvy, je obdobie uloženia osobných údajov stanovené na 5 rokov od udelenia takého súhlasu.
 3. Pri určení obdobia uchovania osobných údajov sa vždy prihliada na to, aby šlo vždy len o obdobie nevyhnutné na zaistenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu či z príslušných právnych predpisov.
 4. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že hneď ako uplynie obdobie, po ktoré je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje anonymizuje či ich úplne vymaže z vlastných databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že údaje nedrží dlhšie, než je oprávnený alebo povinný.
 5. Prevádzkovateľ získava osobné údaje o zákazníkovi z týchto zdrojov:
  • priamo od zákazníka alebo dodávateľa,
  • z verejne prístupných zdrojov (verejné registre, verejné evidencie či zoznamy, informácie verejne dostupné na internete, ktoré zákazník alebo dodávateľ sám o sebe zverejňuje – webové stránky zákazníka alebo dodávateľa),
  • kamerové záznamy obstarané kamerovým systémom využívaným prevádzkovateľom (podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému a vytváraných kamerových záznamov sú obsiahnuté v špeciálnom dokumente, ktorý je dotknutým osobám predložený prevádzkovateľom na požiadanie).
 1. Spracovávanie osobných údajov zákazníkov a dodávateľov vykonáva priamo prevádzkovateľ vo svojom sídle svojimi zamestnancami. K spracovávaniu dochádza v elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky a v listinnej forme manuálnym spôsobom. Prevádzkovateľ prijal vhodné a dostatočné technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov zákazníkov a dodávateľov, ktoré spracováva, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky osoby, ktorým môžu byť tieto osobné údaje zákazníkov a dodávateľov sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. U prevádzkovateľa nedochádza v rámci spracovávania osobných údajov zákazníkov alebo dodávateľov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov alebo dodávateľov v rozsahu, v akom ich príslušný zákazník alebo dodávateľ prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s existujúcim záväzkovým vzťahom medzi nimi, alebo ktoré prevádzkovateľ získal inak a spracováva ich v súlade s právnymi predpismi či kvôli plneniu jeho zákonných povinností.
 
 
 
 
VI.
Kategórie príjemcov osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje zákazníkov týmto príjemcom:
 
 • správnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených právnymi predpismi (napr. orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, insolvenční správcovia, colníci a pod.);
 • ďalším subjektom, ak to je nutné pre ochranu práv prevádzkovateľa (napr. poisťovniam pri dojednaní poistenia pohľadávok, pri uplatnení poistného nároku, súdom pri uplatnení právneho nároku, exekútorom a pod.);
 • ďalším obchodným spoločnostiam v rámci belgického koncernu Deceuninck, ktoré sú podrobené jednotnému centrálnemu obchodnému vedeniu a majetkovej štruktúre v čele s materskou spoločnosťou Deceuninck N.V.,
 • poskytovateľom služieb nutných pre výkon činnosti prevádzkovateľa (napr. audítorské služby, služby daňového poradcu, právne služby, zaistenie dopravy tovaru, prekladov textov prekladateľom, marketingové agentúry a pod.).
VII.
Práva zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 1. Zákazník alebo dodávateľ, ktorého osobné údaje prevádzkovateľ spracováva, môže uplatniť nasledujúce práva:
 1. právo na prístup k osobným údajom (pozrite ods. 2),
 2. právo na opravu osobných údajov (pozrite ods. 3),
 3. právo na výmaz osobných údajov (pozrite ods. 4),
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (pozrite ods. 5),
 5. právo na prenositeľnosť osobných údajov (pozrite ods. 6),
 6. právo vzniesť námietku (pozrite ods. 7),
 7. právo podať sťažnosť na dozornom úrade (pozrite ods. 8).
 1. Zákazník alebo dodávateľ má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sa spracovávajú, alebo nie, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, resp. k týmto informáciám: účel spracovania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov; obdobie, po ktoré budú osobné údaje uložené; existencia práv subjektu údajov na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania osobných údajov, práva na vznesenie námietky, práva na podanie sťažnosti na dozornom úrade; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
 2. Zákazník alebo dodávateľ má ďalej právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má zákazník alebo dodávateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj s poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 3. Zákazník alebo dodávateľ má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného zákazníka alebo dodávateľa týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. zákazník alebo dodávateľ odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
  3. zákazník alebo dodávateľ vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo zákazník alebo dodávateľ vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR;
  4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. osobné údaje je nutné vymazať s cieľom splniť právnu povinnosť stanovenú v práve Únie (podľa významu tohto pojmu podľa GDPR) alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR. 
 4. Zákazník alebo dodávateľ má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
  1. zákazník alebo dodávateľ popiera presnosť osobných údajov, a to na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie je protiprávne a zákazník alebo dodávateľ odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale zákazník alebo dodávateľ ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. zákazník alebo dodávateľ vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka alebo dodávateľa.
 5. Zákazník alebo dodávateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že je spracovanie založené na súhlase (podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a spracovanie prebieha automatizovane.
 6. Zákazník alebo dodávateľ má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane profilovanie založeného na týchto ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má zákazník právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka tohto priameho marketingu.
 7. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má zákazník alebo dodávateľ právo podať sťažnosť na dozornom úrade, teda na Úrade na ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, ak sa zákazník alebo dodávateľ domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené niektoré z ustanovení v nariadení GDPR.
 8. Práva špecifikované v predchádzajúcich odsekoch 2 – 7 tohto článku sa uplatňujú priamo u prevádzkovateľa, a to u zodpovednej osoby e-mailom na adrese: info@deceuninck.com alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Brno, Tuřanka 1519/115a, PSČ: 627 00.
 9. V súvislosti so spracovaním osobných údajov nie je zákazník alebo dodávateľ ako subjekt údajov predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by preňho malo akékoľvek právne účinky alebo sa ho iným spôsobom významne dotýkalo. 
 10. Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam zákazníkom alebo dodávateľom prevádzkovateľ poskytuje bezplatne, a to čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva zákazníkom alebo dodávateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený takto stanovenú lehotu v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. Prevádzkovateľ je o predĺžení stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov, povinný zákazníka alebo dodávateľa informovať.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ak by zákazník alebo dodávateľ uplatňoval svoje vyššie uvedené práva bezdôvodne či neprimerane, najmä preto, že by sa to opakovalo, účtovať zákazníkovi alebo dodávateľovi primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť žiadosti zákazníka alebo dodávateľa vyhovieť.
 
V Brne dňa 30. 4. 2018
 
 
 
 
 
za spoločnosť Deceuninck, spol. s r.o.
Radek Slabák, prokurista