ARCHITEKTI/PROJEKTANTI

Začiarknutím nižšie uvedeného poľa udeľujem obchodnej spoločnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 12279, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v rámci mnou vyplneného registračného formulára, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania (ulica, mesto, PSČ, štát), telefón, e-mail, a to na účely vygenerovania prístupových údajov a hesla do systému Inoutic-Online a zasielanie ponuky obchodu a služieb.

V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov nebude, bohužiaľ, možné vybaviť vašu požiadavku týkajúcu sa umožnenia prístupu do systému Inoutic-Online, lebo spracovanie osobných údajov je na tento účel nutné.

Súhlas je udelený na obdobie 10 rokov, môžete ho však kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov a svojich právach nájdete v Poučení o ochrane osobných údajov..